Globalt personalstöd - EAP

ICAS Internationals idé är att stödja företag genom att befrämja de anställdas hälsa och allmänna välbefinnande – som en väg till minskade personalkostnader och ökad produktivitet. ICAS har framgångsrikt erbjudit global EAP sedan 1987 och är idag en av de större och ledande aktörerna inom området i världen.

aICAS Nordic ingår som en del i ICAS International och har verksamhet i Sverige och Norge.

Vi erbjuder olika personalstödstjänster, coachinguppdrag och andra HR-relaterade tjänster riktade till företagens anställda och deras familjer, både lokalt och globalt. Det finna många komponenter i vår EAP-tjänst men kärnan utgörs av lösningsfokuserad korttidsrådgivning, antingen via telefon, direkta personliga möten eller via internet. Grunden är vår telefonjour som är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.


Varför EAP?

Vårt mångåriga arbete, på internationell och nationell nivå, har gett oss en djup förståelse för de utmaningar som internationellt baserade företag möter, bland annat i form av risken för kraftigt ökade kostnader som följd av ökad personalfrånvaro. Vi arbetar utifrån ett win-win koncept – för arbetsgivare och arbetstagare. Genom att snabbt ge stöd när de anställda ställs inför olika personliga problem kan längre kostsamma sjukskrivningar undvikas, vilket gynnar båda parter.

Våra professionella team av rådgivare, psykologer, jurister och arbetslivskonsulter, har till uppgift att hjälpa de enskilda individerna att hantera alla typer av problem, från enkla frågor som vi alla möter i det dagliga livet, till mer komplexa och utmanande personliga och känslomässiga svårigheter. Unikt för EAP är att både privata och professionella frågeställningar hanteras. Detta bygger på en helhetssyn på människan. Vi är samma person, både i privat- och i yrkesliv.

Via vårt globala nätverk, kan vi erbjuda en global tjänst baserad på samma höga kvalitetskrav överallt.

Vi kan även skräddarsy vår service utifrån era lokala önskemål och kravspecifikationer.


EAP-tjänstens grundpelare

  • Telefonrådgivning för privata, känslorelaterade och sociala frågor – 24/7/365.
  • On-line tjänster kring hälsa och allmänt välbefinnande.
  • Life Management tjänster – telefonrådgivning för praktiska och juridiska frågor.
  • Krishantering.
  • Skräddarsydda utbildningar, t ex stresshantering för anställda.

Sekretess

Vi arbetar utifrån strikta riktlinjer avseende etik, konfidentialitet och dataskydd. När era anställda kontaktar oss ska de känna sig trygga och säkra på att vi utgår från en strikt sekretess avseende individuella frågor. När vi återrapporterar till våra kundföretag gör vi det endast i form av generell avidentifierad data. Målsättningen är att återföra kunskap som kan påverka företagens sätt att internt arbeta med olika personalstödsåtgärder, förändrade arbetsvillkor, arbetsmiljöer och stress för att därigenom uppnå nöjdare arbetstagare.